Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské (zbořen roku 1975)

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské (zbořen roku 1975)

Kostel sv. Kateřiny dnes již nestojí, v prosinci roku 1975 byl odstřelen podle rozhodnutí odboru kultury Okresního národního výboru v Děčíně. Na kostel byl vydán demoliční výměr „z důvodu dezolátního stavu a ohrožování bezpečnosti osob“. Zbyla jen středověká zvonice a na místě kostela dnes stojí hřbitov.

Místo:
Na místě současného hřbitova
Ohlasy:

Něco o zajímavosti

Starší historie

Vesnice vznikla ve středověku, což potvrzují zmínky z let 1369, 1384, 1385, 1399 a 1405. V té době zde stával kostel. Doba pobělohorská znamenala pro ves hluboký úpadek, o čemž svědčí i zánik fary v roce 1623. Rozvoj vsi a nárůst obyvatel zaznamenaly Merboltice opět až v 17. a na počátku 18. století v důsledku německé kolonizace. V té době, v letech 1708 – 1709, byl znovu vybudován kostel sv. Kateřiny v barokním slohu. Byla to jednolodní, obdélná stavba, s předsíní po jižní straně, s obdélným, odsazeným presbytářem a čtvercovou sakristií v ose. Hlavní průčelí bylo ploché, tříosé, členěné lizénami, se čtvercovým oknem ve střední části a s dvojicemi nik v bočních osách. Obdélný štít s bočními křídlovými zdmi s koulemi na podstavcích vrcholil trojúhelníkovým nástavcem. Boční stěny byly hladké se dvěma řadami polokruhových oken, v bočních stěnách presbytáře bylo po jednom polokruhovém okně. Předsíň byla plochostropá s podélným stropem, v západní části byla tříramenná kruchta na dřevěných sloupech. Zařízení kostela pocházelo většinou z 18. století. Hlavní oltář z počátku 18. století měl uprostřed velký rozvilinový rám, v němž se nacházely tři vedle sebe řezané obrazy: střední velký obraz sv. Kateřiny a dva menší. Autorem obrazů z roku 1722 byl K. V. Tietze (obrazy byly renovovány roku 1839). Oltář dále zdobily sošky sv. Antonína Paduánského a světce bez atributu. Boční protějškové oltáře byly zasvěceny Zvěstování Panně Marii a sv. Josefovi. Jednalo se o raně barokní boltcové oltáře z druhé poloviny 17. století. Kostel byl rovněž vybaven křtitelnicí z poloviny 16. století s pozdně gotickými motivy a kazatelnou z poloviny 18. století s obrazy Církevních Otců a sochou apoštola na stříšce. Zařízení kostela bylo v roce 1823 a 1897 restaurováno H. Perthenem z Tisé. Obraz z hlavního oltáře byl později uložen na faře, jinak se většina vybavení kostela nedochovala.

20. století

Již v roce 1949 byla oprava kostela naléhavá. V 50. letech 20. století se o něm mluví jako o bezprostředně ohroženém, jak dokládá dopis administrátora farnosti P. Jiřího Kabáta CSsR ze dne 20.9.1956, ve kterém apeluje o laskavou finanční pomoc na opravy kostela nejdůstojnější konzistoř v Litoměřicích. Obnovit kostel se zdálo nad lidské síly, kostel se tak stále více ocital na okraji zájmu. P. Jiří Kabát se ale nevzdával a jak píše v dopise konzistoři v lednu 1957, „...před několika dny (právě o vánočních prázdninách) byl dovezen do Merboltic nový šindel téměř na celou střechu kostela....“. Ten ale zmizel neznámo kam a kostel chátral dál. Také nástupce duchovního Kabáta, páter Vojtěch Noll, se snažil kostel za každou cenu zachránit; v dopise litoměřické konzistoři ze dne 25.1.1960 mimo jiné píše: „.....ještě v roce 1958 jsem snažně prosil o zařazení tohoto kostela do plánu oprav, teď, po dvou letech, se stav střechy natolik zhoršil, že už jen větší oprava zachrání tento kostel před zánikem. Bohoslužby se už několik roků konají na faře, kostel je (jak známo) z bezpečnostních důvodů uzavřen.....“. Nakonec se ale z neznámých důvodů kostel opravy nedočkal a v 60. letech 20. století se proměnil ve zříceninu, když se propadla část krovů i se stropem. Tehdy už byl z kostela odvezen titulární obraz sv. Kateřiny Alexandrijské od malíře Tietzeho a také starobylá gotická křtitelnice, která se, stejně jako obraz, ocitla v kostele sv. Anny ve Verneřicích. Merboltický farní kostel se dočkal i roku 1968, kdy se uvolnila politická situace a kněží oživili i několik kostelů v této diecézi, které byly již dříve pro „nezájem“ uzavřeny. Merboltický se ale již nepodařilo oživit, protože vstup do jeho interiéru byl pro havarijní stav zakázán. Rada Okresního národního výboru Děčín dne 11.12.1970 rozhodla, že kostel už nadále nebude opravován. Dne 29.8.1974 je donucen páter Miloslav Frank, administrátor Merboltic, napsat církevnímu tajemníkovi Pecháňovi dopis, ve kterém píše, že pro merboltický kostel nemá „vzhledem k jeho havarijnímu stavu“ využití. Pár dní předtím totéž oznamuje (jistě na objednávku stranického vedení) také předseda Místního národního výboru v Merbolticích František Kučera. Podotýká, stejně jako páter Frank, že v blízkosti kostela jsou hroby místních občanů, tudíž přístup těžké techniky ke kostelu je v případě demolice nemožný. Oba dopisy se staly kýženým podnětem pro církevního tajemníka Pecháně, který využil „příznivého politického klimatu“ a začal pracovat na odstranění kostela. Požádal Krajský ústav památkové péče v Ústí nad Labem o sejmutí památkové ochrany z kostelů ve Valkeřicích, Rychnově a poutního místa Gottesberg u Verneřic. Merboltický kostel nebyl zapsán v seznamu památek, proto se neobjevuje ani ve výčtu kostelů, ze kterých měla být památková ochrana sejmuta. Dne 13.10.1975 vydává odbor kultury Okresního národního výboru v Děčíně na kostel demoliční výměr „z důvodu dezolátního stavu a ohrožování bezpečnosti osob“. Jsou zde popisovány podmínky, za kterých se odstřel kostela provede. Podle zmíněného výměru byl souhlas litoměřické konzistoře vydán dne 19.9.1974. Podle harmonogramu demolic měl být kostel zlikvidován do konce roku 1975, kdy končila platnost příslušných povolení. Areál kostela měl být podle demoličního výměru využíván jako lesopark. „.....hroby budou osazeny vhodnými dřevinami tak, aby nepůsobily rušivě v památném lesoparku, který bude zřízen na území bývalého hřbitova.... tři udržované hroby budou znovu upraveny a stanou se součástí lesoparku..... ostatní náhrobky budou zavezeny spolu se sutí z bývalého kostela...“. - Demolice kostela sv. Kateřiny byla objednána již v lednu roku 1975. Tři dny před koncem platnosti příslušných povolení byl dne 28.12.1975 kostel odstřelen.

Historie po roce 2000

V roce 2009 schválilo litoměřické biskupství stavbu nového kostela na místě původního; bude zasvěcen sv. Kateřině Alexandrijské, svaté Markétě a svaté Apolónii. Základní kámen kostela požehnal papež Benedikt XVI. při návštěvě České republiky ve Staré Boleslavi dne 28.9.2009. Zatím existují dva návrhy na podobu nového kostela; od Vojtěcha Neřolda a od místního architekta Tomáše Eflera. Další místní občan je připraven darovat část pozemku, do kterého by budoucí kostel zasahoval. Při jednom ze setkání občanů Merboltic se správcem diecéze Mgr. Marcelem Hrubým padl návrh vybudovat kostel dřevěný, roubený, na který by materiál darovala jak farnost, tak také obec. Do jeho interiéru by se umístil titulární obraz od malíře Tietzeho a také kamenná křtitelnice jako jediný pozůstatek původního kostela. Ostatní zařízení by bylo nové. - V roce 2014 byl do kostela sv. Anny v Jedlce zavěšen zrestaurovaný oltářní obraz sv. Kateřiny z původního zničeného kostela. - Kostel stál na trojici pozemků; všechny tři (pozemkové parcely č. 1724/3, 1724/2 a 1724/1) patří církvi.

Mapa umístění

Kniha návštěv – komentáře

v sobotu 3. června 2023 v 1:19

priligy dapoxetina 30mg nos eua Revascularization procedures For use in patients who have undergone revascularization procedures ie, coronary artery bypass graft, percutaneous transluminal coronary angioplasty, or carotid endarterectomy

v pátek 14. července 2023 ve 13:16

Hi!
Earn every MINUTE without limit of 100, 200, 500, 1000 and whiter Dollars USA, there are NO limits!
Instant withdrawal!
+ Demo account!
+ Free Signals!
+ Free training!
+ *PROMO-CODE*: OLYMPOLYMP
*From $50 +30% to deposit!
WARNING! If you are trying to access the site from the following countries, you need to enable VPN which does not apply to the following countries!
Australia, Canada, USA, Japan, UK, EU (all countries), Israel, Russia, Iran, Iraq, Korea, Central African Republic, Congo, Cote d'Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Saint Vincent and the Grenadines, Somalia, Sudan, Syria, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
Sign up and start earning from the first minute!
The promo code is valid through this link only!
https://trkmad.com/101773/

v sobotu 18. listopadu 2023 ve 3:39

Store at 25 C 77 F, excursions permitted to 15 30 C 59 86 F finasteride generic

v neděli 17. prosince 2023 v 6:42

MIT, which was understandably wary of standing up for a non student who abused its computer systems, stood by passively as federal prosecutors overreacted to what could have been treated as a minor case buy priligy 30mg Obstet Gynecol Pelvic Pain Chronic Pelvic Pain Uterine Leiomyoma Uterine Weight

v sobotu 10. února 2024 v 6:39

Oh I should also add cialis for sale online

v sobotu 10. února 2024 ve 20:16

According to the record, Complainant was diagnosed with a back condition while stationed at one facility and was off of work for a number of months comprare cialis online

v pondělí 19. února 2024 ve 22:10

Monitor Closely 1 cisplatin and olaparib both increase pharmacodynamic synergism buying cialis online Haematological Report, 1 27

v pátek 1. března 2024 ve 21:18

Inhibitory effect of aspirin on root resorption induced by mechanical injury of the soft periodontal tissues in rats can you use viagra if you don't have ed

v neděli 17. března 2024 v 6:21

http://specodegdaoptom.ru/

ve čtvrtek 21. března 2024 ve 14:59

Hi there

Just checked your spolekmerboltice.cz baclink profile, I noticed a moderate percentage of toxic links pointing to your website

We will investigate each link for its toxicity and perform a professional clean up for you free of charge.

Start recovering your ranks today:
https://www.hilkom-digital.de/professional-linksprofile-clean-up-service/

Regards
Mike Wayne
Hilkom Digital SEO Experts
https://www.hilkom-digital.de/

v pondělí 25. března 2024 v 9:08

Pediatric patients The usual recommended daily dosage for children is 20 mg kg day in divided doses every 8 hours 60mg priligy

ve čtvrtek 4. dubna 2024 v 8:37

student health care https://forums.dieviete.lv/profils/127605/forum/ opiate drug test

v sobotu 20. dubna 2024 v 9:02

PTCH1 acts to inhibit this pathway under normal conditions propecia online australia

v úterý 28. května 2024 v 18:01

How Much Does Propofol Lower Blood Pressure brand name cialis online

v pátek 7. června 2024 v 6:24

All data are shown as the means SEM cialis for sale in usa 25mcg caps other composition drugs calcipotriol ointment ip, calcipotriol monohydrate 0

v sobotu 6. července 2024 ve 2:38

отели Кутаиси или Тенденция по страховым обращениям в туризме из-за пандемии

водоемы Беларуси

https://samoylovaoxana.ru/tag/ekskursii-po-dagestanu/

Ещё можно узнать: стиль для невысоких мужчин

Путешествия