Ovocná alej ke křížku

Sazenidubu4

"Strom, zvláště pak ovocný, dovede krajinu nejen krášlit, ale jest jako jistina, která nejen úroky vydává, ale sama rok od roku se zvětšuje, každým vysazeným stromem je statek náš cennějším, dražším, o mnohý požitek příjemný.
Kde stromoví ovocné pěstováno, daří se i pilným včelkám, neboť nalézají hojně pastvy, dosti látek ke zpracování na med i vosk se hodících, za to pak opět pomáhají přenášení pelu z květu na květ, že stromoví ovocné je mnohem úrodnější nežli v krajinách, kde včel málo neb nic si nehledí. Josef Dumek r.1878


Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství v rámci programu „Malé granty – jaro 2012“


V roce 2007 jsme se (v rámci občanské iniciativy Vaši sousedé) „pustili“ do revitalizace křížku (kamenných božích muk) pod Zaječím vrchem v Merbolticích, vysekali jsme kopřivy, srovnali jsme terén a zajistili jej postavením kamenné zídky. U křížku jsme instalovali lavičku a zasadili jsme zde lípu, jako symbol českého národa. V roce 2010 jsme ke křížku zasadili dub, jako symbol německého národa - na památku soužití těchto dvou národů v Merbolticích. Na sázení se podílelo velké množství dobrovolníků (včetně dětí školního věku) a akce měly velký ohlas.
Od doby, kdy se okolí křížku osadilo stromy s lavičkou, se toto místo s unikátními výhledy stalo cílem procházek a aktivit mnoha lidí (místních i návštěvníků obce), což je velmi důležité, protože obec Merboltice je situována v délce pěti kilometrů podél silnice bez chodníků a míst pro vycházky mnoho není.
Proto jsme se rozhodli, že ke křížku vysadíme ovocnou alej, která přirozeně doplní krajinu, poskytne stín, ovoce, závětří, biotop pro zvířata a pastvu pro včelstva (ve vesnici jsou čtyři včelaři).
Aleje a sady ovocných stromů (větrolamů a remízků) a ovocnářství bylo v Merbolticích tradiční do 50. let, kdy se v rámci kolektivizace v Merbolticích rozoraly meze a většina původních alejí, větrolamů a remízků byla zničena. Naším záměrem je krajině vrátit její původní ráz a funkčnost.
V současnosti je v našem katastru díky prozřetelnému přístupu ke krajině vlastníky rozsáhlých lučních pozemků založena řada remízků; vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky certifikovaných biofarmářů, jsou louky dvakrát ročně sečeny, druhově pestré. Členové našeho občanského sdružení iniciativně zakládají nové remízky starými a tradičními odrůdami stromů. Je ale potřeba sázet více stromů na místa kde původně byly, a kde citlivě a smysluplně dotvoří ráz krajiny.


Cíle projektu byly:

1. Vytvořit alej vysazením padesáti ovocných stromů starých krajových odrůd
2. Zvýšit povědomí o důležitosti stromů v krajině a rovněž o genofondu ČR
3. Motivovat obyvatele Merboltic a obcí na děčínsku k sázení stromů
4. Zvýšit zájem o sázení stromů a společnou komunitní práci pro obec Merboltice
5. Publikace letáku „Jak sázet a jak pečovat o stromy starých odrůd“

 

Popis projektu

Vytvoření aleje vysazením padesáti ovocných stromů starých krajových odrůd
Stromy starých odrůd jsme zvolili pro jejich odolnost i nutnost jejich výsadby pro uchování těchto druhů pro příští generace. Stromy jsme proto objednali od Radima Peška (z ovocné školky v Bojkovicíh) – odborného pěstitele starých ovocných odrůd (www.stareodrudy.org). Stromykteré pěstuje, roubuje na semenáče, čtvrtkmeny a polokmeny, což zajišťuje lepší adaptaci sazenic. Ačkoliv stromky pěstuje na Moravě, klimatické podmínky jsou podobné a v Merbolticích s nimi máme dobré zkušenosti. Záměrně jsme vybírali stromy odolné na vymrznutí, abychom jim zajistili co nejlepší uchycení na louce, která je poměrně větrná. Vybrali jsme následující druhy v celkovém počtu 50 kusů: jabloň, hrušeň, třešeň , muchovník, ořešák, dřín, sladkoplodý jeřáb a arónii (černý jeřáb).
Každý strom bude kvůli zimním měsícům vyvázán ke dvěma až čtyřem dvoumetrovým kůlům (cca 1,70 cm nad zemí), kvůli zimním měsícům, kdy napadne až 80 cm sněhu a je větší riziko přístupu srnčí zvěře a. Každý strom byl opatřen téměř dvěma metry pletiva proti okusu.

Vybrali jsme:
• Staré odrůdy stromů větší kvůli odolnosti a konkrétní druhy kvůli místním klimatickým podmínkám.
• medonosné typy stromů kvůli včelstvům (kvůli přilákání včel a opylování stromů v aleji),
• druhy stromů s odlišnou dobou zrání ovoce červen – září,
• konkrétní stromy s ovocem vhodným na konzumaci, moštování i sušení.


Cesta, kterou jsme k výsadbě stromořadí vybrali je 500 metrů dlouhá polní cesta, která začíná u bytových domů v horní třetině Merboltic a končí u křížku pod Zaječím vrchem, je v současnosti poměrně frekventovaná a místo u křížku je využíváno i pro hromadné akce – například pouštění draků. Cesta je dobře viditelná a její význam se zvýší, pokud ji jako cíl procházky využije více lidí, které přiláká stínem, závětřím (v jinak otevřené krajině) a chutným ovocem. Budeme moci sledovat změnu, kterou přítomnost ovocných stromů způsobí, a můžeme být inspirováni i k vlastní výsadbě starých odrůd, remízků apod. ve svém okolí.
Důležité je pro nás i to, aby alej poskytla zvířatům v krajině přirozené skrýše a potravu, v neposlední řadě i pastvu pro včely.


 
 
 
 

Celá fotogalerie zde